Ранг листа на најдобро рангирани кандидати за членови на Надзорниот Одбор на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица, по Јавен Повик бр.08-02/1 од 02.01.2024 година

Почитувани,

 

Согласно член 7 став 1 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022), најдобро рангирани кандидати за членови на Надзорниот Одбор  на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица се следните:

 

 

 

  1. Доне Делев со вкупно 85 бодвови

 

  1. Андријана Крстев со вкупно 80 бодови

 

 

 02.01.2024 година                                                                      Комисија за селекција