Решение за свикување дваесет и седмата седница на Советот на Општина Струмица

Home / Вести / Решение за свикување дваесет и седмата седница на Советот на Општина Струмица
Совет на општина Струмица
Бр.08-7051/1, 18.09.2019 год., Струмица
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:
Решение за свикување дваесет и седмата седница на Советот на Општина Струмица
Ја свикувам дваесет и седмата седница на Советот на општина Струмица за ден 25.09.2019 година (среда).
Дваесет и седмата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00 часот.
За работа на седницата го предлагам следниов дневен ред:
I
Усвојување на записниците од 23, 25 и 26 седница на Советот на општина Струмица
II
Дневен ред
1. Годишен план за вработување за 2020 година на Општина Струмица;
2. Предлог-Одлука за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2020 година на Општина Струмица;
3. Предлог – Одлука за субвенционирање на дел од надоместокот за приклучување на дистрибутивниот гасоводен систем;
4. Предлог – Одлука за отстапување на товарно моторно возило со специјална намена на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ Струмица;
5. Предлог – Одлука за доделување парична помош на Маре Вангелова од Струмица;
6. Предлог – Одлука за доделување парична помош на Дарко Митев од с.Вељуса;
7. Предлог – Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈПЕД „ Струмица гас“ Струмица;
8. Предлог-Решение за разрешување на член на УО на ЈОУДГ „Детска радост Струмица;
9. Предлог –Решение за разрешување по еден претставик од Општина Струмица во училишните одбори на основните општински училишта од подрачјето на Општина Струмица и тоа:
a) ООУ „Видое Подгорец“ Струмица;
б) ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица;
в) ООУ „Маршал Тито“ Струмица;
г) ООУ „Сандо Масев“ Струмица;
д) ООУ „Даме Груев“ Куклиш ;
ѓ) ООУ „Маршал Тито“ Муртино;
е) ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле;
ж) ООУ „Герас Цунев“ Просениково;
з) ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса;
ѕ) ООМУ „Боро Џони“ Струмица;
10. Предлог- Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Репубика Северна Мaкeдонија на подрачјето на општина Струмица за 2019/2020 година;
11. Годишен план за вработување за 2020 година на ЈОУДГ „Детска радост Струмица;
12. Годишен план за вработување за 2020 година на ДОМ за Деца и млади „Благој Мучето“ Струмица;
13. Годишен план за вработување во ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица во 2020 година;
14. Барање согласност за обезбедени финансиски средства за Годишниот план за вработување во ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица во 2020 година;
15. Извештај за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот I-VI месец 2019 година;
16. Годишен план за вработување во ЈПКД „Комуналец“ Струмица во 2020 година;
17. Барање согласност за обезбедени финансиски средства за Годишниот план за вработување во ЈПКД „Комуналец“ Струмица во 2020 година;
18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1040 КО Добрејци;
19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1900 КО Габрово;
20. Годишен план за вработување за 2020 година на СОУ „Јане Сандански” Струмица;
21. Годишен план за вработување за 2020 година на СОУУД „Димитар Влахов” Струмица;
22. Годишен план за вработување за 2020 година во Ученички дом при СОУУД „Димитар Влахов” Струмица;
23. Годишен план за вработување за 2020 година на СОУ „Никола Карев“ Струмица;
24. Годишен план за вработување за 2020 година на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица;
25. Годишен план за вработување за 2020 година на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица;
26. Годишен план за вработување за 2020 година на ООУ „Маршал Тито“ Струмица;
27. Годишен план за вработување за 2020 година на ООУ „Сандо Масев“ Струмица;
28. Годишен план за вработување за 2020 година на ООУ „Даме Груев“ Куклиш ;
29. Годишен план за вработување за 2020 година на ООУ „Маршал Тито“ Муртино;
30. Годишен план за вработување за 2020 година на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле;
31. Годишен план за вработување за 2020 година на ООУ „Герас Цунев“ Просениково;
32. Годишен план за вработување за 2020 година на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса;
33. Годишен план за вработување за 2020 година на ООМУ „Боро Џони“ Струмица;
34. Извештај за работа на СОУ „Јане Сандански” Струмица во учебната 2018/2019 година;
35. Предлог-Годишна програма за работа на СОУ „Јане Сандански“ Струмица во учебната 2019/2020 година;
36. Извештај за работа на СОУУД „Димитар Влахов” Струмица со ученички дом во учебната 2018/2019 година;
37. Предлог-Годишна програма за работа на СОУУД „Димитар Влахов” Струмица со ученички дом во учебната 2019/2020 година;
38. Извештај за работа на СОУ „Никола Карев” Струмица во учебната 2018/2019 година;
39. Предлог-Годишна програма за работа на СОУ „Никола Карев” Струмица, во учебната 2019/2020 година;
40. Извештај за работа на ООУ „Видое Подгорец” Струмица во учебната 2018/2019 година;
41. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Видое Подгорец” Струмица во учебната 2019/2020 година;
42. Извештај за работа на ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во учебната 2018/2019 година;
43. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во учебната 2019/2020 година;
44. Извештај за работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица во учебната 2018/2019 година, со извештај за самоевалуација за периодот 2017-2019 година;
45. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица, во учебната 2019/2020 година;
46. Извештај за работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица во учебната 2018/2019 година со самоевалуација и извештај за самоевалуација;
47. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица во учебната 2019/2020 година;
48. Извештај за работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш во учебната 2018/2019 година;
49. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш, во учебната 2019/2020 година;
50. Извештај за работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино во учебната 2018/2019 година;
51. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино, во учебната 2019/2020 година;
52. Извештај за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле во учебната 2018/2019 година;
53. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле, во учебната 2019/2020 година;
54. Извештај за работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково во учебната 2018/2019 година;
55. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково во учебната 2019/2020 година;
56. Извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 2018/2019 година;
57. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 2019/2020 година;
58. Извештај за работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица во учебната 2018/2019 година;
59. Предлог-Годишна програма за работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица, во учебната 2019/2020 година;
60. Извештај за работата на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за периодот септември 2018 – август 2019 година;
61. Програма за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за учебната 2019/2020 година;
62. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Видое Подгорец” Струмица, во учебната 2019/ 2020 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.
63. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Никола Вапцаров” Струмица, во учебната 2019/ 2020 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.
64. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Маршал Тито” Струмица , во учебната 2019/ 2020 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.
65. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Сандо Масев” Струмица, во учебната 2019/ 2020 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.
66. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Даме Груев” Куклиш, во учебната 2019/ 2020 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.
67. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Маршал Тито” Муртино, во учебната 2019/ 2020 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г.Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.
д) Програма за кампување со со учениците од шесто до девето одделение.
ѓ) Програма за зимување со учениците од шесто до девето одделение.
68. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле, во учебната 2019/ 2020 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
69. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Герас Цунев” Просениково, во учебната 2019/ 2020 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.
Совет на општина Струмица
Претседател,
Maрјан Даскаловски с.р.