Решение за свикување на дваесет и шестата седница на Советот на општина Струмица

Решение за свикување на дваесет и шестата седница на Советот на општина Струмица
Совет на општина Струмица
    Бр.08 – 6743/1
    16.08.2023 год.
    С т р у м и ц а

 

               Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Р  е  ш  е  н  и  е
за свикување на дваесет и шестата седница  на
Советот на општина Струмица

 

               Ја свикувам дваесет и шестата седница на Советот на општина Струмица за ден 23.08.2023 година (среда).
               Дваесет и шестата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00  часот.

За работа на седницата предлагам:

I

Усвојување на записникот од 25-та седница на Советот на општина Струмица

II

 

Д н е в е н   р е д

 

 1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2023 година;
 2. Предлог – Годишен план за вработување во општинската администрација  на  Општина  Струмица за 2024 година;
 3. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2024 година на Општина Струмица;
 4. Предлог – Одлука за доделување парична помош на Ана Иванова од Струмица;
 5. Предлог – Одлука за кофинансирање на проект за Изработка на инвестиционо техничка документација на ниво на Основен проект за улиците „Ристо Клепов“, „Боро Поцков“ во урбан опфат на Блок 20 и улица „Сервисна улица“ од деталниот урбанистички план за дел од Блок 16 и дел од Блок 15.УЕ2, КО Струмица – Општина Струмица;
 6. Предлог – Одлука за користење на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности;
 7. Предлог –  Одлука за измена на Одлуката за преотстапување на објект на ТППЕ Струмица „Противпожарен дом“ на МПЦ – Охридска Архиепископија;
 8. Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката за определување на зонско паркирање на подрачјето на град Струмица;
 9. Предлог – Одлука за предефинирано мислење во врска со иницијативи за вршење на геолошки истражувања и експлоатација на металични минерални суровини во Општина Струмица;
 10. Предлог – Одлука за утврдување Нацрт план за Генерален урбанистички план за град Струмица, Општина Струмица, со плански период 2023-2033;
 11. Предлог – Одлука за донесување на Урбанистички план за село Дабиље, Општина Струмица (Плански период 2018-2028 година);
 12. Предлог – Одлука за донесување на Урбанистички план за село Добрејци, Општина Струмица (Плански период 2018-2028 година);
 13. Предлог – Програма за   дополнување  на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица за 2023 година;
 14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 5512/1, КО Струмица;
 15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.1071 КО Баница;
 16. Предлог –  Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација – на ГП1.22 КО Струмица, од Измена и дополна на ДУП за дел од Блок 42, Општина Струмица;
 17. Предлог- Правилник за измена и дополнување на Правилникот за доделување на стипендии за ученици од основните и средните училишта во Општина Струмица за една наставна година;
 18. Предлог  –  Одлука за поништување и повторно распишување на Јавен повик за избор на членови на Управен одбор на ЈСП „Струмица – Транспорт” Струмица;
 19. Предлог  –  Одлука за поништување и повторно распишување на Јавен повик за избор на членови на Надзорен одбор за вршење контрола на материјално- финансиското работење на ЈСП „Струмица – Транспорт” Струмица;
 20. Предлог – Решение за именување на вршители на должност членови на Управниот одбор на ЈСП ,,Струмица – Транспорт“ Струмица;
 21. Предлог – Решение за именување на вршители на должност членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈСП ,,Струмица – Транспорт“ Струмица;
 22. Одлука за дополнување на Статутот на ЈПКД „Комуналец“ – Струмица;
 23. Одлука за проширување на надлежноста на ЈПКД „Комуналец“ – Струмица;
 24. Извештај за работењето на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за периодот од 01.01.2023 до 30.06.2023 година;
 25. Годишен план за вработување на ЈП „Паркиралишта“ Струмица за 2024 година;
 26. Барање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта” Струмица за 2024 година;
 27. Извештај за работењето на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица за периодот од I до VI месец 2023 година;
 28. Измена и дополнување на Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас” Струмица за 2023 година;
 29. Барање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Измена и дополнување на Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас” Струмица за 2023 година;
 30. Годишен план за вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас„ Струмица за 2024 година;
 31. Барање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас” Струмица за 2024 година;
 32. Извештај за работењето на ЈПЗБК „Стационар – ЛАНА“ Струмица за период 01.04.2023 – 30.06.2023 година;
 33. Годишен план за вработување на ЈПЗБК „Стационар – ЛАНА“ Струмица за 2024 година;
 34. Годишен план за вработување на ЈОУДГ „Детска радост“ – Струмица за 2024 година;
 35. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Јане Сандански“ Струмица;
 36. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица;
 37. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Никола Карев“ Струмица;
 38. Предлог  –  Одлуки за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинските основни училишта од подрачјето на Општина Струмица (по добиено позитивно мислење);
 39. Извештај за работа на ООУ „Видое Подгорец”  Струмица во учебната 2022/2023 година;
 1. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Видое Подгорец” Струмица во учебната 2023/2024 година;
 2. Извештај за работа на ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во учебната 2022/2023 година;
 3. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров”  Струмица во учебната 2023/2024 година;
 4. Извештај за работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица во учебната 2022/2023 година;
 5. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Маршал Тито”  Струмица во учебната 2023/2024 година;
 6. Извештај за работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица во учебната 2022/2023 година;
 7. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Сандо Масев”  Струмица во учебната 2023/2024 година;
 8. Извештај за работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш во учебната 2022/2023 година;
 9. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Даме Груев”  Куклиш, во учебната 2023/2024 година;
 10. Извештај за работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино во учебната 2022/2023 година;
 11. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино, во учебната 2023/2024 година;
 12. Извештај за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле во учебната 2022/2023 година;
 13. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле во учебната 2023/2024 година;
 14. Извештај за работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково во учебната 2022/2023 година;
 15. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково во учебната 2023/2024 година;
 16. Извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 2022/2023 година, со Извештај за самоевалуација;
 17. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев”  Вељуса во учебната 2023/2024 година;
 18. Извештај за работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица во учебната 2022/2023 година;
 19. Предлог-Годишна програма за работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица, во учебната 2023/2024 година;
 20. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Видое Подгорец” Струмица,  во учебната 2023/2024 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Никола Вапцаров” Струмица,  во учебната 2023/2024  година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Маршал Тито” Струмица ,  во учебната 2023/2024 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Сандо Масев” Струмица,  во учебната 2023/2024 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Даме Груев” Куклиш,  во учебната 2023/2024 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Маршал Тито” Муртино,  во учебната 2023/2024 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г)Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле,  во учебната 2023/2024  година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Герас Цунев” Просениково,  во учебната 2023/2024 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 

 

                                                                            Совет на општина Струмица
         Претсeдател,
           Марjан Даскаловски