Решение за свикување на осмата седница на Советот на општина Струмица

Решение за свикување на осмата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08 -2449 /1, 06.04.2022 год.

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: 

 

Решение за свикување на осмата седница на Советот на општина Струмица 

Ја свикувам  осмата   седница на Советот на општина Струмица за ден 13.04.2022 година (среда).

Осмата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00  часот.

За работа на седницата го предлагам следниот:

Д н е в е н   р е д

 Предлог – Одлука за спроведување на проект „Мрежа на велосипедски градови“  (Акроним: „Велосипедски градови“)

 

Совет на општина Струмица

Претседател,

Марјан Даскаловски