Решение за свикување на педесетата седница на Советот на општина Струмица

Решение за свикување на педесетата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица
Бр.08-5322/1, 20.08.2021 год.

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Решение за свикување на педесетата седница на Советот на општина Струмица

Ја свикувам педесетата седница на Советот на општина Струмица за ден 27.08.2021 година (петок).
Педесетата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00 часот.

За работа на седницата го предлагам следниот:

Дневен ред

1. Предлог – Одлука за определување на крајбрежен појас на регулиран водотек, река Водоча, низ дел од блок 8, Општина Струмица;
2. Предлог – Одлука за определување на крајбрежен појас на регулиран водотек, река Воденишница, низ блок 17 на с.Банско, Општина Струмица;
3. Предлог – Решение за предлагање член во Управниот одбор на ЗЈПЗБ „Астра- Луна“ Струмица;
4. Предлог – Годишен план за вработување во општинската администрација на Општина Струмица за 2022 година;
5. Предлог-Одлука за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2022 година на Општина Струмица;
6. Годишен план за вработување на ЈП „Паркиралишта – Струмица” Струмица за 2022 година;
7. Барање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта – Струмица” Струмица за 2022 година;.
8. Годишен план за вработување на ЛУБ „Благој Јанков Мучето” Струмица за 2022 година;
9. Годишен план за вработување на Дом за деца и млади „Благој Мучето” Струмица за 2022 година
10. Извештај за работа на ООУ „Видое Подгорец” Струмица во учебната 2020/2021 година;
11. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Видое Подгорец” Струмица во учебната 2021/2022 година;
12. Извештај за работа на ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во учебната 2020/2021 година;
13. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во учебната 2021/2022 година;
14. Извештај за работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица во учебната 2020/2021 година со извештај за самоевалуација;
15. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица, во учебната 2021/2022 година;
16. Извештај за работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица во учебната 2020/2021 година;
17. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица во учебната 2021/2022 година;
18. Извештај за работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш во учебната 2020/2021 година;
19. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш, во учебната 2021/2022 година;
20. Извештај за работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино во учебната 2020/2021 година;
21. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино, во учебната 2021/2022 година;
22. Извештај за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле во учебната 2020/2021 година;
23. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле, во учебната 2021/2022 година;
24. Извештај за работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково во учебната 2020/2021 година;
25. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково во учебната 2021/2022 година;
26. Извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 2020/2021 година, со Извештај за самоевалуација;
27. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 2021/2022 година;
28. Извештај за работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица во учебната 2020/2021 година;
29. Предлог-Годишна програма за работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица, во учебната 2021/2022 година;
30. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Видое Подгорец” Струмица, во учебната 2021/ 2022 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.
31. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Никола Вапцаров” Струмица, во учебната 2021/ 2022 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.
32. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Маршал Тито” Струмица , во учебната 2021/ 2022 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.
33. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Сандо Масев” Струмица, во учебната 2021/2022 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.
34. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Даме Груев” Куклиш, во учебната 2021/ 2022 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.
35. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Маршал Тито” Муртино, во учебната 2021/ 2022 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за кампување со учениците од шесто до деветто одделение;
д) Програма за зимување со учениците од шесто до деветто одделен
е)Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.
36. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле, во учебната 2021/ 2022 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
37. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Герас Цунев” Просениково, во учебната 2021/ 2022 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто одделение.

Совет на општина Струмица
Претсeдател,
Марjан Даскаловски