Решение за свикување на триесет и осмата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица

Бр.08 – 4833/1, 20.08.2020 год., Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Решение за свикување на триесет и осмата седница на Советот на општина Струмиц

Ја свикувам триесет и осмата   седница на Советот на општина Струмица за ден  27.08.2020  година (четврток).

Триесет и осмата  седница  на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00 часот.

За работа на седницата го предлагам следниот:

Дневен ред  

 1. Предлог –  Решение за констатирање престанок на мандат на член на Советот на Општина Струмица;
 2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за  вториот  квартал од 2020 година;
 3. Предлог – Годишен план за вработување во општинската администрација  на  Општина  Струмица за 2021 година;
 4. Предлог-Одлука за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2021 година на Општина Струмица;
 5. Годишен план за вработување на ЈП „Паркиралишта – Струмица” Струмица за 2021 година;
 6. Барање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта – Струмица” Струмица за 2021 година;
 7. Годишен план за вработување на ЈПЕД „Струмица-гас” Струмица за 2021 година;
 8. Барање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП „Струмица гас” Струмица за 2021 година;
 9. Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански” Струмица за 2019 година;
 10. Годишна сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов”   Струмица за 2019 година;
 11. Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев” Струмица за 2019 година;
 12. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Гоце Делчев” Вељуса за 2019 година;
 13. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Кирил и Методиј” Дабиле  за 2019 година;
 14. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров” Струмица за 2019 година;
 15. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец” Струмица за 2019 година;
 16. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Сандо Масев” Струмица за 2019 година;
 17. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито” Струмица за 2019 година;
 18. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Маршал Тито” Муртино за 2019 година;
 19. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Даме Груев” Куклиш  за 2019 година;
 20. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Герас Цунев” Просениново за 2019 година;
 21. Годишна сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони” Струмица за 2019 година;
 22. Годишна сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска радост” Струмица за 2019 година;
 23. Годишен извештај за работата на ЛУБ „Благој Јанков Мучето” за 2019 година;
 24. Годишна завршна сметка на ЛУБ „Благој Јанков Мучето” за 2019 година
 25. Извештај за работата на Дом за деца и млади „Благој  Мучето” за 2019 година;
 26. Завршни сметки на Дом за деца и млади  „Благој  Мучето” за 2019 година;
 27. Извештај за работа на ООУ „Видое Подгорец”  Струмица во учебната 2019/2020 година;
 28. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Видое Подгорец” Струмица во учебната 2020/2021 година;
 29. Извештај за работа на ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во учебната 2019/2020 година;
 30. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во учебната 2020/2021 година;
 31. Извештај за работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица во учебната 2019/2020 година;
 32. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица, во учебната 2020/2021 година;
 33. Извештај за работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица во учебната 2019/2020 година;
 34. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица во учебната 2020/2021 година;
 35. Извештај за работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш во учебната 2019/2020 година;
 36. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш, во учебната 2019/2020 година;
 37. Извештај за работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино во учебната 2019/2020 година;
 38. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино, во учебната 2020/2021 година;
 39. Извештај за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле во учебната 2019/2020 година;
 40. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле, во учебната 2020/2021 година;
 41. Извештај за работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково во учебната 2019/2020 година со Извештај за самоевалуација;
 42. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково во учебната 2020/2021 година;
 43. Извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 2019/2020 година;
 44. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 2020/2021 година;
 45. Извештај за работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица во учебната 2019/2020 година;
 46. Предлог-Годишна програма за работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица, во учебната 2020/2021 година;
 47. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Видое Подгорец” Струмица, во учебната 2020/ 2021 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Никола Вапцаров” Струмица, во учебната 2020/ 2021 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Маршал Тито” Струмица , во учебната 2020/ 2021 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Сандо Масев” Струмица, во учебната 2020/2021 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Даме Груев” Куклиш, во учебната 2020/ 2021 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Маршал Тито” Муртино, во учебната 2020/ 2021  година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г.Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле, во учебната 2020/ 2021 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Герас Цунев” Просениково, во учебната 2020/ 2021 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 

Совет на општина Струмица

Претсeдател,

Марjан Даскаловски