Решение за свикување на триесет и петтата седница на Советот на општина Струмица

Решение за свикување на триесет и петтата седница на Советот на општина Струмица
Совет на општина Струмица
    Бр.08 -1641/1
    07.03.2024 год.
    С т р у м и ц а

 

 

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

 

Р  е  ш  е  н  и  е

за свикување на триесет и петтата седница  на

Советот на општина Струмица

 

               Ја свикувам триесет и петтата седница на Советот на општина Струмица за ден 14.03.2024 година (четврток).

               Триесет и петтата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00  часот.

 

За работата на седницата предлагам:

I

Усвојување на записник од 34-та седница на Советот на општина Струмица

II

За работата на седницата го предлагам следниот:

Д н е в е н   р е д

 

 1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за четвртиот квартал од 2023 година;
 2. Годишен извештај на Општина Струмица за 2023 година;
 3. Предлог – Завршна сметка  на Буџетот на општина Струмица за 2023 година;
 4. Извештај за реализација на Програмата на Општина Струмица за работа со облиците на месната самоуправа за 2023 година;
 5. Извештај за реализација на Програмата  за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој  и туризмот  во 2023 година;
 6. Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната и детската заштита во 2023 година;
 7. Извештај за реализација на Програмата  на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2023 година;
 8. Извештај за реализација на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина  и штетно дејство на водите на подрачјето на Општина Струмица за 2023 година;
 9. Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2023 година;
 10. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на  Општина Струмица за 2023 година;
 11. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита  на локални патишта  и улици  на територијата на Општина Струмица за 2023 година;
 12. Извештај за реализација на Програмата за урбанистички планови во Општина Струмица за 2023 година;
 13. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2023 година;
 14. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа  на културата во 2023 година;
 15. Извештај за реализација на Програмата  за активностите на Општина Струмица  во областа на образованието во 2023 година;
 16. Извештај за работата на Територијалната професионална противпожарна единица – Струмица за 2023 година;
 17. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2024 година;
 18. Предлог – Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2024 година;
 19. Предлог – Одлука за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности за 2024 година;
 20. Предлог – Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти;
 21. Предлог – Одлука за определување на места за истакнување  плакати за Парламентарните и Претседателските избори 2024 година, во Општина Струмица;
 22. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет и сопствено учество на Проект за „Санација – покривање на кров, изработка на термо фасада и доградба – изработка на отворени занимални на објект – Клон 6 на Детска градинка  Детска радост Струмица“  Општина Струмица;
 23. Предлог – Одлука  за спроведување на превентивна дезинсекција,  дезинфекција и дератизација на подрачјето на општина Струмица  за 2024 година;
 24. Предлог – Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Струмица во 2024 година;
 25. Предлог – Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица за 2024 година;
 26. Предлог- Програма за дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2024 година;
 27. Предлог – Решение за разрешување и избор на член на Комисија за јавна безбедност, безбедност на сообраќајот и противпожарна заштита;
 28. Годишна сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Виножито“ Струмица за 2023 година;
 29. Годишна сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2023 година;
 30. Извештај за работата на Општиската јавна установа –Отворен граѓански универзитет „Јоска Свештарот“ за 2023 година;
 31. Извештај за работата на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица, со финансиски извештај и завршна сметка за 2023 година;
 32. Извештај за работата на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица, со финансиски извештај и завршна сметка за 2023 година;
 33. Извештај за работата на ЈПЕД „Струмица – Гас“ Струмица за периодот од 01.01 2023 до 31.12.2023 година;
 34. Годишна сметка на ЈПЕД „Струмица – Гас“ Струмица за 2023 година;
 35. Одлука за покривање на загуба по годишната сметка за 2023 година на ЈПЕД „Струмица – Гас“ Струмица;
 36. Извештај за работата на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ Струмица за периодот од 01.01 2023 до 31.12.2023 година;
 37. Годишна сметка на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ Струмица за 2023 година;
 38. Одлука за покривање на загуба по годишната сметка за 2023 година на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ Струмица;
 39. Годишна сметка за 2023 година на ЈПКД „Комуналец“ Струмица;
 40. Годишен финансиски извештај за 2023 година споредено со 2022 година на ЈПКД „Комуналец“ Струмица;
 41. Годишен извештај за годината што завршува на 31.12.2023 година на ЈПКД „Комуналец“ Струмица;
 42. Извештај за работа на на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2023 година;
 43. Одлука за поставување на контејнери од 1,1 м3 за физички лица на повеќе локации во град Струмица;
 44. Одлука за поставување на контејнери за правни лица на повеќе локации во град Струмица;
 45. Одлука за поставување на полуподземни контејнери од 5 м3 за физички лица на повеќе локации во град Струмица;
 46. Наративен извештај за работата на ЈПЗБК „Стационар-Лана“ Струмица за период од 01.01.2023 – 31.12.2023 година;
 47. Финансиски извештај за работата на ЈПЗБК „Стационар-Лана“ Струмица за период од 01.01.2023 – 31.12.2023 година;
 48. Ценовник за утврдување на цените на активностите  и услугите на ЈПЗБК „Стационар-Лана“ Струмица до Општина Струмица;
 49. Ценовник за утврдување на цените на активностите  и услугите на ЈПЗБК „Стационар-Лана“ Струмица до други правни субјекти;
 50. Извештај за работа на ЈСП „Струмица-Транспорт“ Струмица за период 01.06.2023 – 31.12.2023 година;
 51. Предлог – Одлука за утврдување на режим на сообраќај за туристички воз (материјалот ќе биде дополнително доставен);

 

 

                                                                   Совет на општина Струмица
          Претсeдател,
           Марjан Даскаловски