Решение за свикување педесет и втората седница на Советот на општина Струмица

Решение за свикување педесет и втората седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица  Бр.08 – 6268 /1, 06.10.2021

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Решение за свикување педесет и втората седница  на Советот на општина Струмица

Ја свикувам педесет и втората  седница на Советот на општина Струмица за ден 13 .10.2021  година (среда)

Педесет и втората седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00  часот.

За  работа на седницата го предлагам. Усвојување на записниците од 48, 49, 50 и 51 седница на Советот на општина Струмица

   Д н е в е н   р е д

 

  1. Извештај за реализација на Програмата за одржување на улиците во град Струмица и населените места, како и локалните патишта во Општина Струмица за 2020/2021 година во зимски услови;
  2. Предлог – Програма за одржување на улиците во град Струмица и населените места, како и локалните патишта во Општина Струмица за 2021/2022 година во зимски услови;

Претседател,

Марјан Даскаловски