Решение за свикување триесет и шестата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

Решение за свикување триесет и шестата седница на Советот на општина Струмица 

Ја свикувам триесет и шестата   седница на Советот на општина Струмица за ден 25 .06.2020  година (четврток).

Триесет и шестата  седница  на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00  часот.

За работа на седницата  предлагам :

I

Усвојување на записникот од 35  седница на Советот на општина Струмица

II

Дневен ред

  1. Предлог –Одлука  за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Струмица  и Општина Дорјан;
  2. Предлог –Одлука  за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Струмица  и Општина Радовиш;
  3. Предлог –Одлука  за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Струмица  и Општина Гевгелија;
  4. Предлог – Одлука   за  прифаќање  иницијатива за воспоставување меѓуопштинска соработка за решевање на  проблемот со бездомните животни; и
  1. Предлог – Одлука за донесување на Оперативен план  со методологија  и правилник за ставање во функција на  повеќенаменски социјален центар и НВО – центар  во Општина Струмица.

Претседател,

Марјан Даскаловски