Решение за свикување на триесет и третата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица

Бр.08 –  357/1

18.01.2024 год.

С т р у м и ц а

 

 

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

 

 

Р  е  ш  е  н  и  е

за свикување на триесет и третата седница  на

Советот на општина Струмица

 

 

 

Ја свикувам триесет и третата седница на Советот на општина Струмица за ден 26.01.2024 година (петок).

 

Триесет и третата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00  часот.

 

За работата на седницата го предлагам следниот:

 

Д н е в е н   р е д

 

1.Предлог – План за запишување на ученици во прва година во средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2024/2025 година;

2.Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација  за проширување на плански опфат на КП бр.7779 во КО Струмица;

  1. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на КП бр.6398/1 во КО Струмица;
  2. Предлог – Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на ГП бр.6.3.I од ДУП за Блок број 3 и 5, Општина Струмица;
  3. Предлог – Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица за 2023 година;
  4. Предлог – Одлука за доделување парична помош на Славица Бусева од Струмица;
  5. Годишен план за вработување на ЈСП „Струмица – Транспорт“ Струмица за 2024 година;
  6. Барање на согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно годишниот план за вработување на ЈСП „Струмица – Транспорт“ Струмица за 2024 година;
  7. Предлог – Решение за именување членови и вд членови во Управниот одбор на ЈП„Паркиралишта“ Струмица; ( материјалот ќе биде дополнително доставен).

10.Предлог – Решение за именување членови и вд членови во Надзорниот одбор на ЈП„Паркиралишта“Струмица; ( материјалот ќе биде дополнително доставен).

  1. Предлог – Решение за разрешување и именување на вршител на должност член на Управниот одбор на ЈПЗБК „Стационар – ЛАНА“ Струмица;
  2. Предлог – Решение за дополнување на Решението за именување на членови во Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина Струмица;

13.Предлог – Решение за разрешување и именување на претставник на Општина Струмица во Управниот одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ Струмица;

14.Годишен Извештај за работа на Локален совет за превенција на Општина Струмица за 2023 година;

  1. Патоказ за еко паметна Општина – Општина Струмица;

16.Известување за отсуство од три седници по ред на член на Советот на општина Струмица;

 

 

 

 

 

                                                                           Совет на општина Струмица

          Претсeдател,

           Марjан Даскаловски