Се одржа 31-та седница на Советот на општина Струмица

Се одржа 31-та седница на Советот на општина Струмица

На денешната 31-ва седница на Советот на општина Струмица беше донесена Одлука за поништување на Одлуката за утврдување Нацрт план за Генерален урбанистички план за град Струмица, Општина Струмица, со плански период 2023-2033, како и Одлука за утврдување Нацрт план за Генерален урбанистички план за град Струмица, Општина Струмица, со плански период 2023-2033 година.

Покрај овие две одлуки, беа донесени и Одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Струмица за 2023 година, Правилникот за измена и дополнување на Правилник за систематизација на работните места во градинката „Детска радост“ и Одлука за доделување парична помош на Танкица Минкова од  Струмица.