Соопштение во врска со јавниот повик за распределба и доделување на општински простории

Во врска со јавниот повик за распределба и доделување на општински простории – времено користење во дел од општинска зграда/касарна Струмица, СУ+П+2 (приземје и спрат) на КП бр.7034/26, КО Струмица (Г.П 36-16-КО Струмица распоредени на:

  1. Приземје / Повеќенаменски социјален центар
  2. Први спрат / Нов НВО центар,

од страна на граѓански организации (времени корисници) од општина Струмица, заради создавање на механизми за институционална соработка помеѓу општината и граѓанскиот сектор во рамките на Стратегијата – Акцискиот план за соработка со граѓанскиот сектор 2015-2020 година објавен на 07.09.2020, ве известуваме дека крајниот рок за поднесување на апликации од страна на граѓанските организации е продолжен за уште 5 (пет) работни дена, почнувајки од понеделник 21.09.2020 година.

Известување – ЛИНК