Соопштение за организирање на Стручна Расправа ГУП

Во прилог линк од соопштение за организирање на Стручна Расправа ЛИНК

Во прилог линк од соопштение за организирање на Јавна Расправа ЛИНК