Соопштение за организирање на јавен увид, Урбанистички проект за градби вон опфат на урбанистички план

Соопштение за организирање на јавен увид, Урбанистички проект за градби вон опфат на урбанистички план

Целосната содржина на јавниот повик за организирање на јавен увид може да ја видите на следниов – ЛИНК

Урбанистички проект за градби вон опфат на урбанистички план, за градбa со намена А4- времено сместување на КП 1527 во КО Габрово, општина Струмица – ЛИНК