СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВЕН УВИД

Целосната содржина на јавниот повик за организирање на јавен увид може да ја видите на следниов линк

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за линиска инфраструктурна градба за: Новопланиран СН10(20)кV подземен кабелски вод на КП 552 во КО Баница, Општина Струмица  линк