Соопштение за организирање на Јавна Расправа ГУП

Во прилог линк од соопштение за организирање на Јавна расправа ЛИНК

Во прилог линк од анкетен лист ЛИНК

Во прилог линк од нацрт план ЛИНК