Соопштенија за јавен увид и урбанистички проекти

  1. Соопштение за организирање на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат на КП387 и други КО Градско Балдовци, општина Струмица – ЛИНК

1.1 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на KП 387 и други КО ГРАДСКО БАЛДОВЦИ, Општина Струмица – ЛИНК

2. Соопштение за организирање на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат на КП2885/1 и други КО Дабиле, општина Струмица – ЛИНК

2.1 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план план со намена: Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат на KП 2885/1 и други КО ДАБИЉЕ, Општина Струмица – ЛИНК

3. Соопштение за организирање на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат на КП2644 и други КО Дабиле, општина Струмица – ЛИНК

3.1 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на KП 2644 и други КО ДАБИЉЕ, Општина Струмица – ЛИНК

4. Соопштение за организирање на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат на КП2868 и други КО Дабиле, општина Струмица – ЛИНК

4.1 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на KП 2868 и други КО ДАБИЉЕ, Општина Струмица – ЛИНК

5. Соопштение за организирање на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат на КП2858 и други КО Дабиле, општина Струмица – ЛИНК

5.1 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на KП 2858 и други КО ДАБИЉЕ, Општина Струмица – ЛИНК