Статут на Општина Струмица, измени и дополнувања

Статут на Општина Струмица од 27.04.2006 – ЛИНК

Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Струмица од 08.10.2007 – ЛИНК

Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Струмица од 11.02.2010 – ЛИНК

Статутарна Одлука за изменување на Статутот на Општина Струмица од 30.12.2010 – ЛИНК

Статутарна Одлука за измена на Статутот на Општина Струмица од 29.01.2015 – ЛИНК

Одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Струмица од 14.06.2018 – ЛИНК