Урбанистичкиот проект за село – формирање на градежни парцели на КП 4458/1 и КП 4459/2 KO КУКЛИШ, Oпштина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го превземете од следниов ЛИНК