Урбанистички Проекти за парцелирано градежно земјиште на ГП 1.1 од УП вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-површински соларни фотоволтаични електрани на проектен опфат КП бр.2425/1 и др.КО ДАБИЉЕ ,Општина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК