Урбанистички проекти со план за парцелација на ГП 1.4-1, ГП 1.4-2, ГП 1.4-3, ГП 1.4-4, ГП 1.4-5, ГП 1.4-6 и ГП 1.4-7 (КП 435/1 и КП 435/2), КО Градско Балдовци, Општина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК