УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДБА СО НАМЕНА Е1.13 -ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ СО ЈАЧИНА ДО 2,5MW) НА КП194, KП196, КО ВОДОЧА, И НА КП5109, И КП5103, КО ВЕЉУСА ВГР

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов – линк