Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на KП 2425/1 и други КО ДАБИЉЕ , Општина Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК