Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план во КО Водоча

Во прилог линк од Формулар за SEA за УП за фотоволтаични електрани на КО Водоча ЛИНК

Во прилог линк од Одлука за неспроведување за УП за фотоволтаични електрани на КО Водоча ЛИНК