Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план во КО Муртино

Во прилог линк од Формулар за SEA за УП за фотоволтаични електрани на КО Муртино ЛИНК

Во прилог линк од Одлука за неспроведување за УП за фотоволтаични електрани на КО Муртино ЛИНК