Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 за изведба на ТС на новопланиран 10(20)кv подземен кабелски вод од постоечки 10(20)кv вод на КП 3545/1 до новопланирана ТС на КП 3545/16, КО Банско, Општина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов линк