Урбанистички проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за: Новопланиран СН10(20)кV кабелски подземен вод од КП 6512/1 до КП 6511/1 во КО Струмица , Општина Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов – линк.

1