Урбанистички проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за новопланиран СН10(20)кV кабелски подземен вод од КП 1483/3 до КП 1488/1 во КО Градско Балдовци , Општина Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов – линк.