Урбанистички проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за: Новопланиран СН10(20)кV кабелски подземен вод од КП 552 до КП 928 во КО Баница , Општина Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов линк