Урбанистички проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за: Новопланиран СН10(20)кV кабелски подземен вод од постојна трафостаница на КП 7034/31 до новопланирана трафостаница ТС 10(20)/0,4 kV на КП 7034/3 во КО Струмица , Општина Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК