Урбанистички проект за разработка на КП бр.2137, КО Струмица во Струмица, со дефинирање на градежна парцела на простор кој со ГУП е планиран за стопански и индустриски намени

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК