УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП 4453/3 И КП 4453/5 , КО МУРТИНО , ОПШТИНА СТРУМИЦА

Во прилог линк од документот ЛИНК