Урбанистички проект за село- формирање на градежни парцели на дел од КП 3238/1; КП 3238/2; дел од КП 3242 и дел од КП 3243/2 КО БАНСКО Oпштина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК