Урбанистички проект за село- формирање на градежна парцела на КП 2996/4 KO КУКЛИШ-ВОНГРАД, Oпштина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК