Урбанистички проект за село – формирање на градежни парцели на КП 1566 КО ВОДОЧА , Oпштина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК

1