Урбанистички проект за село- формирање на градежна парцела на КП 3239 и други КО БАНСКО и КО БАНСКО ВОНГРАД, Oпштина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК