УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО, ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА ДЕЛ ОД КП6228 КО ВЕЉУСА

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК