Урбанистички проект за село – формирање на градежна парцела на КП 4453/3 и 4453/5 , КО Муртино , Општина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК