Урбанистички проект за формирање градежна парцела со намена А4.7 – традиционални куќи за потреби на селскиот туризам на КП бр. 2027 и 2028, КО Габрово, општина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК