УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП1940/2 КО ПРОСЕНИКОВО

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов –линк