УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП815, КО БАНИЦА

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов – линк