УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ НА КП696, КО ДОБРЕЈЦИ ВГР

Во прилог линк од документот ЛИНК

1