УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА ДЕЛ ОД КП3241, КП 3240 И КП3238/4, КО БАНСКО

Во прилог линк од документот ЛИНК