Урбанистички проект со план за парцелација – спојување на ГП 34.3.I.2, ГП 34.3.I.3 и ГП 35.3.I.1 (КП 6512/118 и КП 6512/123, КО Струмица) од ДУП за блок 3, општина Струмица

Целосниот урбанистички проект може да ја видите на следниов – линк.