Урбанистички проект со план за парцелација за формирање градежна парцела со намена А2- Станбени згради на KП 1705/1 и делови од КП 1704, 1705/2, 1706, 1707/1, 1709/3 и 1709/4 КО Струмица., општина Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК