Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 1.2-3.4.2 од УПВНМ повеќенаменска индустриска зона КО Сачево и КО Градско Балдовци ,Општина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК