Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 30.15 и ГП 30.16 од ДУП за дел од блок 30, УЕ 7 Општина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК