УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА – НА ГП1.3-12, ОД УПВНМ ПОВЕЌЕНАМЕНСКА ИНДУСТРИСКА ЗОНА КО САЧЕВО И КО ГРАДСКО БАЛДОВЦИ

Во прилог линк од документот ЛИНК