Урбанистички проект Урбанистичкиот проект за село- формирање на градежна парцела на КП 1066 и други KO БАНСКО- ВОНГРАД , Oпштина Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов – линк