УРБАНИСТИЧКИ ПРOЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА за линиска инфраструктурна градба за: Новопланиран СН10(20)кV кабелски подземен вод од кабелска спојница на КП 239 до новопланирана трафостаница ТС 10(20)/0,4 kV во Во КО Баница , Општина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК